Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

KANGASNIEMEN HYVINVOINTIKESKUS

OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTO

Oppilas- ja opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulunkäynnin tukeminen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä neuvonta ja ohjaus.

Palveluihin kuuluvat mm. terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat jatkotutkimukset ja erityistyöntekijöiden palvelut.

Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö tekee yhteistyötä kotien ja koulun välillä sekä koulun henkilökunnan ja muun terveydenhuollon, terveysvalvonnan, nuoriso- ja sosiaalitoimen ym. viranomaisten kanssa tarvittaessa. Kaikilla kouluilla kokoontuvat eri asiantuntijoista koostuvat moniammatilliset oppilashuoltotyöryhmät huolehtien oppilaiden hyvinvoinnista. Myös kouluyhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja toimenpiteiden seuranta sekä arviointi kuuluvat oppilashuoltotyöhön.

Essoten sivuilla kohdassa Oppilas- ja opiskelijahuolto löytyvät yhteystiedot tervedenhoitajalle, kuraattorille, psykologille, koulupsyykkarille ja perheterapeutille.

Kirjeposti kulkee osoitteella: Kankaisten koulukeskus / Oppilas- ja opiskeluhuolto,                  Kankaistentie 5, 51200 Kangasniemi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma on valmisteltava kunnan eri toimialojen sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöhön osallistuvien muiden tahojen yhteistyönä. Suunnitelmaa valmisteltaessa on kuultava myös lasten, nuorten ja heidän perheidensä näkemyksiä. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarvioita ja –suunnitelmaa laadittaessa.

Ensimmäinen Kangasniemen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2010–2012 hyväksyttiin 23.8.2010. Kangasniemen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma oli osa Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jota valmisteltiin samanaikaisesti kunnan oman suunnitelman kanssa seudullisessa työryhmässä. Myös suunnitelmapäivitys tehdään samanaikaisesti Mikkelin seudun suunnitelman päivityksen kanssa ja seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana.

Vuosille 2014 – 2017 laaditun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on vuosille 2010 – 2012 vahvistettu vastaava suunnitelma, jota on yhteistyössä päivitetty perusturvan ja sivistystoimen kanssa. Uutta edelliseen hyvinvointisuunnitelmaan nähden on oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomat näkökohdat. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on koottu sen liitteenä olevaan strategiaan. Lasten ja nuorten hyvinvointityön arvot ja periaatteet on johdettu Kangasniemen kunnan strategioista sekä Lastensuojelulain (417/2008) ja Lapsen huoltolain (361/1983) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/ 2013) periaatteista. Tavoitteena on toimia mahdollisimman varhain, avoimesti ja yhteistyössä, jotta perheet, lapset ja nuoret saavat suunnitelmallista, oikea-aikaista ja moniammatillisesti asiantuntevaa palvelua ylläpitämään ja lisäämään heidän hyvinvointiaan. Kunnan keskeiset tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • kunnassa asuvien lasten kasvuolojen kehittäminen ja ongelmien vähentäminen sekä ehkäiseminen
  • lasten vanhempien ja lasten kasvatuksesta huolehtivien muiden kasvattajien tukeminen sekä ehkäisevä lastensuojelu
  • lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestäminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan ja sen toteuttamista arvioidaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä poikkihallinnollisesti. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisen lähtökohtana on jatkuvan prosessin periaate.

LINKKI: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kiusaamisen vastainen ohjelma

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Lisätietoa KiVa Koulu –ohjelmasta sekä materiaalia löytyy nettiosoitteesta www.kivakoulu.fi tai kysymällä kouluilta. Kaikki Kangasniemen koulut ovat mukana ohjelmassa.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU