Olemme siirtyneet sähköiseen asiointipalveluun. Rakennusvalvontaan tulevat hakemukset haetaan netistä Lupapiste -palvelun kautta paikasta ja ajasta riippumatta.

LUPAPISTE

Vuoden 2018 alusta arkistoimme myös paperihakemukset sähköisesti ja tämän vuoksi joudumme muuttamaan paperiset hakemukset sähköiseen muotoon, josta veloitamme skannauskustannukset rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat kohdan 29.5 mukaisesti.

   Tässä linkki Lupapiste kauppaan.   

 

Omavesi – oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta.
Lue lisää

 

 

Toimisto avoinna 9.00 – 15.00

Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
fax (015) 7801 227

Rakennustarkastaja
Rauno Kuokkanen
040 534 5790
rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Toimistosihteeri
Päivi Puukari
040 678 1007
paivi.puukari@kangasniemi.fi

 • rakennuslupajaoston sihteeri
 • rakennuslupahakemusten vastaanotto ja päätöksistä tiedottaminen
 • venepaikkasopimukset
Rakennuslupahakemukset

Rakennustarkastajan toimistopäivä on maanantai, klo 9.00 – 11.00 ja  12.00 – 15.00.
Rakennuslupajaoston kokoukset pidetään tarvittaessa.

Rakennuslupahakemuksen asiakirjat:

  • Hakemuslomake; täytettynä ja kaikkien omistajien allekirjoittamana tai valtakirjoilla varustettuna, 1 kpl
  • Jäljennös rakennuspaikan omistuksesta/hallinnasta
  • Lainhuutopöytäkirjanote, enintään kolme kuukautta vanha,  1 kpl
  • Vuokrasopimus, kauppakirja ym.
  • Ote rekisterikartasta tai rakennuskaavakartasta, saa rakennusvalvontatoimistosta
  • Asemapiirros 1:500, muut pääpiirustukset 1:100/1:50, Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 määräysten mukaisesti, 1 sarja
  • Rakennushankeilmoitus, RH1 ja tarvittaessa RH2, ilmoitukset täytettyinä
  • Selvitys naapurin kuulemisesta (1 kpl/naapuri). Kuulemisen voi suorittaa hakija tai viranomainen, jolloin kustannukset lisätään rakennusluvan hintaan taksan mukaisesti
  • Mahdollinen poikkeamislupapäätös lainvoimaisuustodistuksella varustettuna
  • Kaavaote, haettaessa lupaa kaava-alueelle
  • Maaperätutkimus tai lausunto maaperän soveltuvuudesta rakentamiseen.
  • Lämpötaloudellinen selvitys RakMk C3:n vaatimissa rakennuksissa.
  • Saareen rakennettaessa selvitys venepaikkaoikeudesta.
  • Kun kohdetta ei liitetä kunnalliseen jätevesiviemäröintiin suunnitelma jätevesijärjestelmästä pätevän suunnittelijan laatimana talousvesiasetuksen 157/2017 6 §:n mukaisesti.
 Katselmukset

Katselmuspyynnöt tilataan rakennustarkastajalta,
puh. 040 534 5790. Tilausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

   • rakennusluvan numero
   • rakennuspaikan sijainti
   • omistaja

Aloituskokous:

Aloituskokous pidetään vastaavan työnjohtaja hyväksymisen jälkeen ja kokous pyritään pääsääntöisesti pitämään työmaalla ennen rakennustöiden aloittamista. Haja-asutusalueella aloituskokouksen yhteydessä yleensä suoritetaan rakennuspaikan merkitseminen.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman määrittäminen:

Suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen sijainnin merkintää tulee rakentajan alustavasti merkitä suunniteltu rakennuspaikka. Rajalinjat tulee olla esteistä vapaana.

Rakennustyön aloitus:

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan puh. 040 678 1007. Rakennuspaikalle on asetettava kyltti, josta ilmenee kuka rakentaa, mitä rakentaa ja milloin rakentaa.

Rakennekatselmus:

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet ovat valmiit ja näkyvissä, eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Savuhormikatselmus:

Kun hormi on muurattu tai asennettu , tarvittavat palovillat asennettu ja rappaukset suoritettu ja hormi on näkyvissä kaikilta osiltaan.

Käyttöönottokatselmus:

Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista.

Loppukatselmus:

Suoritetaan, kun rakennus ja pihatyöt ovat valmiit ja rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot katselmuksineen ovat täytetty. Lupaehdoissa vaadittu rakennuksen ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje tulee olla laadittuna.

 Työnjohtajat

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttämässä rakennushankkeessa tulee olla työn suorituksesta ja laadusta vastaavan työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu kiinteistön vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja, jos ne ovat vaadittu.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Rakennusjärjestys 2018

liitekartta 2

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat. Voimaantulo 11.1.2019

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle [:Ru]

Rakennuslupa / toimenpidelupa HAKEMUS

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja

 

 

 

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU